• محصول_بنر
 • موش ضد هلیکوباکتر پیلوری FliD مونوکلونال آنتی بادی-کلون 2

  موش ضد هلیکوباکتر پیلوری FliD مونوکلونال آنتی بادی-کلون 2

  منبع اطلاعات عمومی کلون IgG1 موش مونوکلونال شماره 6A9-2 توضیحات آنتی بادی مونوکلونال موش، کشت در شرایط آزمایشگاهی بدون اجزای مشتق شده از حیوانات.آنتی بادی اختصاصی IgG1 ایزوتیپ، پروتئین FliD هلیکوباکتر پیلوری را شناسایی می کند. کاربرد IC/CLIA/LTIA غلظت [لات خاص] (+/-10%).خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جفت شدن توصیه شده CAPTURE ANTIBODY AB0125-2 (کلون شماره 6A9-2) AB0125-...
 • موش ضد هلیکوباکتر پیلوری FliD مونوکلونال آنتی بادی-کلون 1

  موش ضد هلیکوباکتر پیلوری FliD مونوکلونال آنتی بادی-کلون 1

  منبع اطلاعات عمومی کلون IgG2b موش مونوکلونال شماره 3G7-11 توضیحات آنتی بادی مونوکلونال موش، کشت در شرایط آزمایشگاهی بدون اجزای مشتق شده از حیوانات.آنتی بادی اختصاصی ایزوتایپ IgG2b پروتئین FliD هلیکوباکتر پیلوری را شناسایی می کند. کاربرد IC/CLIA/LTIA غلظت [لات خاص] (+/-10%).خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جفت شدن توصیه شده CAPTURE ANTIBODY AB0125-1 (کلون شماره 3G7-11) AB0...
 • موش آنتی کالپروتکتین مونوکلونال آنتی بادی-کلون 4

  موش آنتی کالپروتکتین مونوکلونال آنتی بادی-کلون 4

  منبع اطلاعات عمومی کلون IgG1 موش مونوکلونال شماره 2D12-3 توضیحات آنتی بادی مونوکلونال موش، در شرایط آزمایشگاهی بدون اجزای مشتق شده از حیوانات کشت داده شده است.آنتی بادی اختصاصی IgG1 ایزوتیپ پروتئین کالپروتکتین انسانی را شناسایی می کند. کاربرد غلظت IC/CLIA/LTIA [خاصی لات] (+/-10%).خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جفت شدن توصیه شده CAPTURE ANTIBODY AB0076-4 (کلون شماره 2D12-3) AB0076-3 (c...
 • آنتی بادی مونوکلونال ضد آلفا1-فیتوپروتئین موش-کلون 2

  آنتی بادی مونوکلونال ضد آلفا1-فیتوپروتئین موش-کلون 2

  منبع اطلاعات عمومی کلون IgG1 موش مونوکلونال شماره 3C8-6 توضیحات آنتی بادی مونوکلونال موش، کشت در شرایط آزمایشگاهی بدون اجزای مشتق شده از حیوانات.آنتی بادی اختصاصی IgG1 ایزوتیپ پروتئین آلفا1-فتوپروتئین انسانی را تشخیص می دهد. کاربرد غلظت IC/CLIA/LTIA [خاصی مقدار] (+/-10%).خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جفت شدن توصیه شده CAPTURE ANTIBODY AB0069-2 (clone# 3C8-6) AB0069-...
 • آنتی بادی مونوکلونال ضد آلفا1-فیتوپروتئین موش-کلون 1

  آنتی بادی مونوکلونال ضد آلفا1-فیتوپروتئین موش-کلون 1

  منبع اطلاعات عمومی کلون IgG1 موش مونوکلونال شماره 2D12-3 توضیحات آنتی بادی مونوکلونال موش، در شرایط آزمایشگاهی بدون اجزای مشتق شده از حیوانات کشت داده شده است.آنتی بادی اختصاصی IgG1 ایزوتیپ پروتئین آلفا1-فتوپروتئین انسانی را تشخیص می دهد. کاربرد غلظت IC/CLIA/LTIA [خاصی مقدار] (+/-10%).خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جفت شدن توصیه شده CAPTURE ANTIBODY AB0069-1 (کلون شماره 11D1-2) AB006...
 • پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 4 NS1، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 4 NS1، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین ویروسی نوترکیب ویروس دنگی 4 NS1 توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Asp775-Ala1126 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95% به عنوان تعیین کننده ...
 • پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 2 NS1، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 2 NS1، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین NS1 ویروس دنگی نوترکیب ویروسی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Asp776 – Ala1127 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
 • روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید میانی VP6، برچسب N-His

  روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید میانی VP6، برچسب N-His

  منبع اطلاعات عمومی Rotavirus A Expression Host E.coli Tag N-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در ایمونواسی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید واسط VP6 ​​توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Met1-Lys397 با یک نشان His-Tag در انتهای N بیان می شود.خلوص خواص > 90% همانطور که توسط S...
 • پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Homo sapiens (Human) بیان میزبان E.coli برچسب C-His کاربرد مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Ala117-Ser269 با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% همانطور که توسط SDS-PAG تعیین شده است...
 • آنفلوانزای نوترکیب B NP، برچسب C-His

  آنفلوانزای نوترکیب B NP، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Human Expression Host E.coli Tag C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در ایمونواسی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین NP آنفولانزای نوترکیب B (B/Beijing/184/93) توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Met1-Tyr 560 با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین شده است...
 • پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Leu30-His402 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
 • پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Leu30-His402 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
123456بعدی >>> صفحه 1/8