• محصول_بنر
  • کیت آزمایش سریع خون مخفی مدفوع (FOB) (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

    کیت آزمایش سریع خون مخفی مدفوع (FOB) (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

    استفاده در نظر گرفته شده کیت آزمایش سریع خون مخفی مدفوع (FOB) (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) برای تشخیص کیفی هموگلوبین انسانی (Hb) موجود در نمونه های مدفوع انسان مناسب است.کیت تست سریع خون مخفی مدفوع (FOB) (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) یک روش کروماتوگرافی با جریان جانبی است.دارای دو خط از پیش پوشش داده شده، "T" خط تست و "C" خط کنترل بر روی غشای نیتروسلولزی.خط تست با یک آنتی بادی کلون ضد هموگلوبین انسانی و qu...