• محصول_بنر
  • کیت تست سریع تروپونین قلب (کروماتوگرافی جانبی)

    کیت تست سریع تروپونین قلب (کروماتوگرافی جانبی)

    جزئیات محصول مورد استفاده: کیت تست سریع تروپونین I قلب، ایمونوکروماتوگرافی طلای کلوئیدی را برای تشخیص تروپونین I (cTnI) قلب در سرم، پلاسما یا نمونه خون کامل به صورت کیفی یا نیمه کمی با کارت رنگ سنجی استاندارد اعمال می کند.این تست به عنوان کمکی در تشخیص آسیب میوکارد مانند انفارکتوس حاد میوکارد، آنژین ناپایدار، میوکاردیت حاد و سندرم حاد کرونری استفاده می شود.اصول تست: کیت تست سریع تروپونین قلبی (کروماتوگرافی جانبی...